Home > Einsätze > 2016 > 006

Einsatz 006/2016 - Feuer 1 PKW

Alarmierung: 26.01.2016 - 16:46 Uhr Einsatzende: 26.01.2016 - 17:45 Uhr
Einsatzort: Bamenohl
Einsatzstichwort: Feuer 1 PKW

Alarmierte Einheit:

Eingesetzte Fahrzeuge der Löschgruppe Bamenohl:
LG Bamenohl

 
1 - LF20 - 1
1 - GW G - 1